Rekah Rd

מחקר ופיתוח

חטיבת המו"פ נוסדה בשנת 2013. ברשות החטיבה מעבדות חדישות ומצוידות וידע ונסיון בפיתוח ורישום מוצרים חדשים.

חטיבת המו"פ עוסקת במגון פרויקטים הנחלקים לשלושה סוגים: (1) פורמולציה של תרופות גנריות (2) תרופות קומבינציה (3) שידרוג תיקי מוצרים לפורמט eCTD.

הפעילות מתמקדת ב-2 תחומי ליבה עיקריים: (1) טבליות ייחודיות, בעיקר סטרואידים (2) אופטלמולוגיה.